امروز دوشنبه 29 شهريور 1400      
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

پیرو اعلام عمومی آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی به شماره 1400/461 الی 1400/500 از سوی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مندرج در روزنامه ایران مورخه 1400/5/31و مورخه 1400/6/1(صفحه 12) و همچنین سایت موسسه مذکور، بدینوسیله ردیف های 14 و 27 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ردیف 14 شماره مزایده (1400/474): بنای رباط سنگ بست- مبلغ اجاره بها: 20 میلیون ریال و دوره مرمت: 18 ماه صحیح می باشد.

ردیف 27 شماره مزایده (1400/487): بنای خانه پیرمرادی- مبلغ اجاره بها: 30 میلیون ریال صحیح می باشد.1400/6/3

کلید واژه: