امروز دوشنبه 29 شهريور 1400      
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی واگذاری بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

پیرو اعلام عمومی مزایده واگذاری و بهره­برداری بناهای تاریخی و فرهنگی به شماره 1400/461 الی 1400/500ازسوی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء بهره­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مندرج در روزنامه ایران مورخه 1400/05/31و مورخه 1400/06/01(صفحه 12) و همچنین سایت موسسه به اطلاع میرساند: ردیف 23 (شماره مزایده 1400/483) " خانه صالحی " ، ردیف 36 (شماره مزایده 1400/496) " خانه میرپنج ضیائی " از لیست مزایده خارج میگردد. همچنین ردیف 26 (شماره مزایده 1400/486) "عمارت مشیر دیوان" 2.26 دانگ از 6 دانگ و ردیف 28 (شماره مزایده 1400/488) "حمام حاج شهباز خان " 2.13 دانگ از 6 دانگ به شرح ذیل اصلاح میگردند:

ردیف 23 (شماره مزایده 1400/483) "خانه صالحی" حذف از لیست مزایده

ردیف 36 (شماره مزایده 1400/496) "خانه میرپنج ضیائی" حذف از لیست مزایده

ردیف 26 (شماره مزایده 1400/486) "عمارت مشیر دیوان" 2.26 دانگ از 6 دانگ در مالکیت وزارت میراث فرهنگی

ردیف 28 (شماره مزایده 1400/488) "حمام حاج شهباز خان " 2.13 دانگ از 6 دانگ در مالکیت وزارت میراث فرهنگی1400/6/9

کلید واژه: